VEDTÆGTER

Vedtægter for Dansk Ortopædisk Traumeselskab

Revideret på DOT generalforsamling 23/10-08.

§1
Selskabets navn er Dansk Ortopædisk Traumeselskab (DOT).
Danish Orthopedic Trauma Society (DOT).

§ 2
Selskabets formål er at styrke ortopædkirurgisk traumatologi, herunder modtagelse og behandling af svært
tilskadekomne patienter, i Danmark. Dette sker ved:
-at fremme det videnskabelige arbejde indenfor den ortopædkirurgiske traumatologi.
-at fremme dansk ortopædkirurgisk uddannelse indenfor den ortopædkirurgiske traumatologi.
-at udbygge dansk ortopædkirurgisk traumatologi´s internationale relationer, såvel indenfor forskning som klinik.

§ 3
Selskabets nationale arbejde skal ske i et nært samarbejde med øvrige ortopædkirurgiske fagområder, repræsenteret
ved Dansk Ortopædisk Selskab.

§4
Som ordinære medlemmer optages læger, som er medlem af Dansk Ortopædisk Selskab.
Interesserede medlemmer kan efter pensionering fortsætte medlemskabet kontingent frit, uden stemmeret.
Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret optages andre videnskabelige eller tekniske medarbejdere,
med særlig interesse indenfor ortopædisk traumatologi.
Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig anmodning, stilet til bestyrelsen.
På baggrund af ansøgningen træffer bestyrelsen herefter beslutning om medlemskab.

§ 5
Medlemmerne er forpligtet til at betale et medlemskontingent, hvis størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling.Stemmeret forudsætter betalt medlemskontingent.

§ 6
Medlemskab ophører ved:

 1. Skriftlig udmeldelse.
 2. Kontingentrestance ud over 2 år.
 3. Eksklusion ved generalforsamlingsbeslutning efter motiveret indstilling fra bestyrelsen.


§ 7
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen kan udvides med op til 5 medlemmer i særlige situationer.
Beslutning om udvidelse samt valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen kan kun foregå på generalforsamlingen. Udvidelsen suspenderes efter tre år, medmindre generalforsamlingen vedtager at forlænge perioden.
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingens
begyndelse.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, og kan genvælges to gange.

§ 8
Bestyrelsen kan udpege ad-hoc udvalg, som skal bestå af en udvalgsformand og mindst to medlemmer.
Udvalgsformanden kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
Udvalget fungerer mellem to generalforsamlinger.

§ 9
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes mindst en gang om året ved bestyrelsens foranstaltning.
Meddelelse om tid og sted samt dagsorden sendes til medlemmerne senest 4 uger forud for mødet.

Dagsordenen skal inkludere følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
 3. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg.
 4. Behandling af Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelse og to revisorer (kun ved valgperiodens udløb)
 8. Eventuelt.


§ 10
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende sager, som er optaget på den udsendte dagsorden.
Beslutning vedrørende vedtægtsændringer fordrer 2/3 majoritet blandt de fremmødte.
Når blot 1/3 blandt de fremmødte på generalforsamlingen forlanger det, skal et sådant forslag endvidere sendes til urafstemning.
Selskabets regnskaber skal forud for forelæggelse til godkendelse på generalforsamlingen være gennemset af
selskabets revisor. Selskabets to revisorer vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted.

§ 11
Dansk Ortopædisk Traumeselskab kan opløses, hvis 2/3 af medlemmerne skriftligt udtaler ønske herom.
Beslutningen skal i så fald bekræftes på en følgende generalforsamling med 2/3 majoritet af de fremmødte.
Opløses selskabet, træffer den opløsende generalforsamling beslutning vedrørende anvendelsen af selskabets værdier.