Generalforsamlingen den 16. november 2022 af holdes i forbindelse med DOS kongressen på Vingsted Hotel & Conference center

Dagsorden DOT generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
  3. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg.
  4. Behandling af Indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse og to revisorer (kun ved valgperiodens udløb)

Bestyrelsen bestod af 10 personer efter Generalforsamlingen 27/10 2020. Bestyrelsen besluttede efter Generalforsamlingen 18/11 2021, iht § 7 i vedtægterne, at vælge Morten Schultz Larsen som det 11. medlem af bestyrelsen.

Pernille Bovbjerg er udtrådt af bestyrelsen efter Generalforsamlingen 18/11 2021. Bestyrelsen besluttede efterfølgende, iht § 7 i vedtægterne, at vælge Anne Mette Stausholm til bestyrelsen.

Anne Mette Stausholm er således, iht § 7 i vedtægterne, på valg til bestyrelsen for det kommende år, frem til Generalforsamling 2023.

Morten Schultz Larsen er således, iht § 7 i vedtægterne, på valg til bestyrelsen for det kommende år, frem til Generalforsamling 2023

  1. Eventuelt.

DOT vedtægter § 7 :

Bestyrelsen består fast af 6 medlemmer, der kan udvides med op til 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingens begyndelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, og kan genvælges to gange. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, kan den tilbageværende bestyrelse ved simpel flertalsbeslutning frit vælge et nyt medlem i dennes sted. Dette medlem skal på valg ved førstkommende generalforsamling og kan kun sidde i bestyrelsen sv.t den tidsperiode det oprindelige medlem var valgt til.