Valg til DOT bestyrelse 2017

Fra DOT vedtægter

§ 7
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen kan udvides med op til 5 medlemmer i særlige situationer.
Beslutning om udvidelse samt valg af yderligere medlemmer til bestyrelsen kan kun foregå på generalforsamlingen. Udvidelsen suspenderes efter tre år, medmindre generalforsamlingen vedtager at forlænge perioden.
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde en uge før generalforsamlingens
begyndelse.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, og kan genvælges to gange.

Følgender bestyrelsesmedlemmer genopstiller:

Ilija Ban, Overlæge, Hvidovre Hospital
Annie Priemdahl, Afdelingslæge, SVS Esberg
Frank Farsø, Overlæge, Århus Universitetshospital
Ulrik Branner, Afdelingslæge, Bispebjerg Hospital

Følgender kollegaer har meddelt at de stiller op:

Pernille Bovbjerg, 1.reservelæge, Aabenraa Sygehus

Jeg ønsker at stille op til  bestyrelsen i DOT , da min interesse ligger i traumatologien.

Har deltaget i flere af DOTs arrangementer, hvor der er stor fokus på kvalitet i behandling. Jeg ønsker at være med til at fortsætte dette arbejde, hvor fokus er på, at sikrer bedst mulig evidensbaseret behandling, der via retningslinier og arrangementer kan udbredes og ensrettes på tværs af hele landet.

Cand. Med. 2011
Juni 2012 Intro Ortopædkirurgi, OUH
August 2013, Intro Ortopædkirurgi, SVS Esbjerg
sep 2014- Hoveduddannelse i Ortopædkirurgi OUH/Sygehus Sønderjylland
2009-2011 medlem af bestyrelsen, Odense Roklub.

Hagen Schmal, Professor, Odense Universitetshospital

Det ville glæde mig, hvis jeg får muligheden for at arbejde med i DOT bestyrelsen. Udgående fra min nuværende stilling har jeg et videnskabeligt præget syn på traumatologien, selvom man selvfølgelig ikke kan svare på den måde på alle spørgsmål. Men med evidensen kommer der også klinisk excellence, og det skal støttes i DOT.

Se Hagen Schmal’s CV her

Jeppe Barckman, Overlæge, Århus Univsitetshospital

Opstilling til DOT bestyrelse ved DOS årskongres 2017

Traumatologien har gennemgået en fantastisk udvikling i Danmark siden stiftelsen af DOT. Vi er blevet mere synlige og vores subspeciale har vundet megen annerkendelse blandt vores kollegaer. Jeg møder i dag mange yngre kollegaer, der stolt siger at de vil være traumatologer. For denne udvikling kan vi takke DOT.

Jeg vil meget gerne være med til at fortsætte denne udvikling og ønsker at sætte fokus på muligheden for at lave intern-fellowship. Jeg tænker, at vi skal udnytte den store ekspertise vi har blandt traumatologer i Danmark. En model kunne være, at man ”bytter” kollegaer i en kortere periode – dette vil styrke vores mulighed for udveksling af viden og styrke samarbejde på tværs af afdelinger/regioner.

Du kan se Jeppe’s CV her

Mette Rosenstand, Afdelingslæge, Kolding

Jeg hedder Mette Rosenstand og er speciallæge fra 2014.

Siden jeg blev speciallæge, har jeg været ansat som afdelingslæge i Traumatologi. Først 2 år i Kolding, hvorfra jeg lige nu har orlov, og aktuelt i traumesektoren i Randers.  Jeg returnerer til traumesektoren i Kolding pr. 1/9.

Jeg er interesseret i at blive valgt til DOT’s bestyrelse, fordi jeg anser selskabets arbejde med at udbrede kendskabet til subspecialet og gøre dette attraktivt for yngre og dygtige kolleger for enormt vigtigt og vil gerne bidrage til dette arbejde.

Via mine forskellige ansættelser, både som kursist og speciallæge, har jeg mærket vigtigheden af fortsat at kunne uddanne og dygtiggøre mig. Jeg synes derfor at især selskabets indsats på uddannelsesområdet med Årsmøde, symposier o.l. er interessant.

Kenneth Szkopek, Afdelingslæge, Bispebjerg Hospital

DOT har med stor succes gjort traumatologien mere synlig som subspeciale og har understreget, at traumatologi ikke hverken er hver mands eje, ej heller venstrehåndsarbejde. Der udvikles til stadighed nye og mere avancerede adgange, der tillige med et voksende antal af specielle skinner, skruer og marvsøm fordre stor kirurgisk kompetence. Det er derfor helt afgørende for optimal og korrekt behandling af patienten, at vi i DOT fortsat har stor fokus på evidensbaseret behandling såvel som osteosynteseprincipper med det formål, at skabe dygtige kirurger, reducere failures samt sikre bedre og kortere patientforløb.

Jeg mener derfor vi i DOT, bør øge vores fokus på fase 4 uddannelsen indenfor traumatologien, eventuelt med formaliseret forløb, kurser og lignede som vi kender det fra kursusuddannelsen. Ligeledes vil udarbejdelse af instrukser på tværs af regioner sikre en ensartet, konsistent behandling at patienter i hele landet. Det vil jeg arbejde for hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen.

Peter Toquer, Overlæge, Slagelse Sygehus

 Med stor glæde og deres opbakning vil jeg gerne melde mig til at stille op som bestyrelsesmedlem i DOT fra næste år. Der er brug for repræsentanter fra mange hospitaler for at alles interesser bliver tilgodeset. Vi har ingen fra region sjælland.

I al beskeden vil jeg mene at være en god mand at have med – har opnået den erfaring og pondus der kræves for at bidrage til fortsat at udvikle traumatologien og vores selskab.

Steffan Tabori Jensen, Speciallæge, Ph.d. studerende, Hospitalsenheden Vest.

Opstilling til DOT bestyrelse 2017

Med afsæt i min nyligt afsluttede hoveduddannelse, har traumatologien altid har været det subspeciale, som har fanget min interesse. Denne interesse har ligeledes præget mine ph.d. studier, som i det væsentligste omhandler hoftefrakturkirurgen.

DOT har virkelig udmærket sig, og er kommet på det ortopædkirurgiske landkort over de sidste år. Jeg håber at kunne bidrage med at øge udbredelsen af kendskabet til DOT, samt at videreudvikle DOT’s arbejde.

Da jeg snarligt bliver fase 4 ”kursist”, er mit fokus at styrke uddannelsesindsatsen netop i denne fase.

Jeg vil indgå i bestyrelsesarbejdet med engagement og bidrage til at udvikle og udbrede DOT’s gode arbejde.

Rasmus Elsøe, Specialansvarlig Overlæge fagområdet for traumatologi, Aalborg Universitetshospital

På Aalborg Universitetshospital arbejder jeg sammen med mange engagerede speciallæger og uddannelseslæger i vores unge og dynamiske traumatologiske område. Dette engagement for subspecialet vil jeg gerne være med til at udvikle og understøtte.  Jeg stiller op til DOTs bestyrelse,for at bidrage til den positiveudvikling subspecialet traumatologi oplever – en udvikling som DOTs bestyrelse gennem årene har været omdrejningspunktet for. Jeg vil gerne medvirke til at skabe et arbejdsmiljø hvor både fagligheden og det sociale fællesskab trives på afdelingerne, herunder sikre at flere får mulighed for at have kortere ansættelsesforløb på universitetshospitalerne. Samtidig vil jeg gerne bidrage til at skabe et større fagligt samarbejde på tværs af afdelingerne for derigennem at skabe fagligt spændende arbejdspladser med behandling af høj kvalitet på tværs af de enkelte matrikler.  Du kan se Rasmus’ CV her CV

Peter Søndergaard, Overlæge, Herlev.

Specialeansvarlig for Traumatologi.

50 år.Kandidat 95, speciallæge 2006.

Tidl. overlæge i Hillerød og Køge.

Tidl. uddannelsesansvarlig overlæge og klinisk lektor.

Reaktionsstyrkekontrakt med Forsvaret.

Flere udsendelser til bl.a. Afghanistan og Irak.

Der gøres et godt arbejde i DOT. Det skal der være folk til. Jeg vil gerne bidrage med arbejde, holdninger og forhåbentlig ideer. Min erfaring er forholdvis bred, og måske vil min mangeårige kontakt med Forsvaret også kunne være nyttig.